แฮ็พพิแมธ(HAPPPY MATH) เป็นสถาบันที่มีระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่างนักวิชาการศึกษาของทั้งภาครัฐและบริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด เพื่อให้เนื้อหาของแบบฝึกหัดสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

แฮ็พพิแมธ เป็นสถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีระบบวิเคราะห์และวางแผนการเรียนของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะคิดและแก้ไขปัญหาด้วยความสามารถของตนเอง

ระบบการเรียนของแฮ็พพิแมธ ไม่มีการกำหนดอายุในการเริ่มเรียน โดยจะเริ่มเรียนจากพื้นฐานที่เหมาะสมของเด็กแต่ละคน

มีหลักสูตรที่ต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวจะเน้นเริ่มต้นเรียนตั้งแต่การปูพื้น ฐานที่แท้จริงของเด็ก ฉะนั้นก่อนการเรียนจะมีการประเมินความรู้ของเด็กแต่ละคน เพื่อให้สามารถออกแบบการฝึกฝนที่เหมาะสม ด้วยระบบการเรียนแฮ็พพิแมธ ทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้าไปจนถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายได้ อย่างแข็งแกร่งพร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียนได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการ เรียน สามารถพึ่งพาตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดไป

ระบบการเรียนจะเริ่มต้นจากมีตัวอย่างให้เด็กได้ดู จากนั้นให้ลองคิดเองก่อน ถ้ามีปัญหาติดขัด ครูผู้สอนจะเข้าไปเสริมเป็นรายบุคคล ทั้งนี้การสอนโดยเน้นให้เด็กได้คิดเอง สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเดิมที่มีความเข้าใจ และทำได้เป็นอย่างดีแล้วมาใช้ในการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถมีความรู้เหนือชั้นเรียน

การเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุขต้องเริ่มจากพื้นฐานที่เหมาะสมของเด็กแต่ ละคน เพราะแบบฝึกหัดแฮ็พพิแมธได้ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นฐานของกันและกัน เด็กจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กเกิดความมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

• มีความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับสูงเหนือชั้นเรียน ทำให้การเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องง่าย
• มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีความเชื่อมั่นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย 
• สอนให้คิดอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เพื่อให้หลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์แฮ็พพิแมธทั่วประเทศนั้นมีมาตรฐาน คุณภาพเดียวกัน และเด็กได้รับประโยชน์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ทางเราจึงเตรียมทีมงานที่เชียวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมเข้าไปช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามผลอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด และนอกจากพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากร ครูผู้สอนแล้ว ยังเร่งพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ใหม่ๆ อย่างเต็มที่